Privacybeleid

 

Uw privacy is van cruciaal belang voor ons. Daarom, rekening houdend met de Europese wetgeving gericht op het beschermen van persoonlijke gegevens (de ‘General Data Protection Regulation’, bekend onder de afkorting ‘GDPR’), willen we de bezoekers van onze website graag op transparante wijze informeren over zijn of haar rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld.

BePark hecht veel waarde aan het respecteren van de privacy van de individuen waarmee we contact hebben. De gegevens blijven per slot van rekening van u! Met het oog hierop, hebben we een Privacybeleid opgesteld, waarin we omschrijven hoe wij de persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken van de individuen die onze website bezoeken en geïnteresseerd zijn in onze diensten.

Door gebruik te maken van de website, bevestigt u dat u dit Privacybeleid hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

Voor vragen over het verzamelen of verwerken van uw persoonlijke gegevens of voor verzoeken om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen, kunt u op elk gewenst moment schriftelijk contact opnemen met ons via het onderstaande adres of ons e-mailen via (info@bepark.eu).

 

 

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

BePark S.A., met zijn hoofdkantoor in Brussel 1050, Maliestraat 50 (hierna: ‘BePark’, ‘wij, ‘onze’ of ‘ons’ genoemd), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens via de website (corporate.bepark.eu) van BePark.

Houd er rekening mee dat BePark alleen de gegevensbeheerder is voor het verwerken van persoonlijke gegevens gericht op zijn eigen doeleinden, zoals het verwerken van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten met betrekking tot verkoop, dienstverlening, facturering, klantenrelatiebeheer en directe marketing.

Bent u echter een gebruiker van de parking van een van onze klanten, dan treedt deze klant op als de ‘gegevensbeheerder’ en treedt BePark op als de ‘gegevensverwerker’ van deze klant. In deze gevallen neemt onze klant de verantwoordelijk op zich, voor het verwerken van persoonlijke gegevens via onze diensten.

 

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Met persoonsgegevens of persoonlijke gegevens wordt alle informatie bedoeld die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het is voldoende wanneer de gegevens ons in staat stellen om een (directe of indirecte) koppeling te maken tussen een of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon.

Persoonlijke gegevens omvatten niet anonieme of niet-persoonlijke informatie (dat wil zeggen, informatie die niet geassocieerd met of terug kan worden herleid naar het individu). Door onze website te gebruiken, stemt u in met het gebruiken of verwerken van anonieme en niet-persoonlijke gegevens die niet identificeerbaar zijn.

 

Met welke (soorten) persoonlijke gegevens hebben we te maken?

De website van BePark verschaft informatie over de diensten van BePark en stelt u in staat om met BePark contact op te nemen. U kunt onze website bezoeken, zonder dat u ons vertelt wie u bent of informatie over uzelf onthult. Daarnaast verzamelen we persoonlijke gegevens die u invult op onze website, afhankelijk van uw rol (websitebezoeker/servicegebruiker/bedrijfspartner/geregistreerde bezoeker), zoals: uw naam, bedrijfsnaam, zakelijk e-mailadres, voorkeurstaal, geografische locatie, IP-adres, besturingssysteem, financiële informatie (in het geval u een abonnement bij ons heeft) en andere contactgegevens of informatie die u aan ons verschaft door:

- gebruik te maken van de contactformulieren (website chat) op deze website;

- u aan te melden voor gratis advies via de website van BePark of andere gratis bronnen;

- het gratis downloaden van de inhoud aan te vragen, die eigendom is van BePark;

- het gebruik toe te staan van andere functies die op onze website worden aangeboden;

- te corresponderen met een vertegenwoordiger van BePark via e-mail, met behulp van de hyperlinks die hiervoor zijn gecreëerd;

- u aan te melden voor de diensten van BePark.

 

Waarom verwerken we persoonlijke gegevens en op welke wettelijke grondslag?

We verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het beoogde doel. BePark verwerkt uw persoonlijke gegevens voor één overkoepelend doel: we willen u de beste gepersonaliseerde ervaring bieden, wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van onze applicaties. De persoonlijke gegevens die verzameld worden, worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

- het zorgen voor en verbeteren van de technische werking van onze website en diensten;

- de toegang tot de applicatie verschaffen op een veilige, effectieve en gebruikersgerelateerde manier;

- het monitoren van het verkoopproces (verstrekken van offertes en facturen);

- het beheren van onze klantenrelaties;

- om contact met u op te nemen, wanneer u via het contactformulier (website chatroom) gevraagd heeft gecontacteerd te worden;

- om mogelijke klachten in relatie tot onze producten of diensten te behandelen evenals het bieden van service na de verkoop;

- voor zover u hiermee heeft ingestemd;

- om u (gepersonaliseerde) marketing-, reclame- en promotionele berichten te sturen en andere informatie waarin u misschien geïnteresseerd bent, met betrekking tot de producten, diensten en evenementen die door BePark worden aangeboden. U kunt zich uitschrijven voor deze berichtgeving via de link in de marketingberichten.

Het grootste deel van de voornoemde verwerkingsactiviteiten zijn ofwel noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract waar u deel van uitmaakt of van noodzaak voor de uitvoering van de vereiste precontractuele maatregelen of gerechtvaardigd op basis van onze legitieme belangen, zoals het onderhouden en beheren van onze klanten en contractuele relaties. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens verwerken voor zover dit wettelijk is toegestaan. We zullen u geen directe marketinginformatie sturen wanneer dergelijke toestemming hiervoor is gewenst.

 

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens en waar zijn deze toegankelijk?

Bij BePark vinden we wederzijds vertrouwen zeer belangrijk. Daarom willen we u verzekeren dat we uw persoonlijke gegevens alleen intern zullen gebruiken: alleen onze werknemers, personeelsleden, administrateurs en managers hebben toegang tot uw persoonsgegevens, voor zover dat nodig is om de bovengenoemde doelstellingen te bereiken. We huren of verkopen uw persoonsgegevens of die van uw bezoekers niet in een vorm die de identificatie van individuen mogelijk maakt. Wij kunnen statistische rapporten over het gebruik van onze website en diensten delen met derden, maar deze rapportages zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten.

Houd er rekening mee dat BePark gebruik maakt van een aantal dataprocessors die uw gegevens verzamelen, opslaan en verwerken. Deze dataprocessors zijn natuurlijke personen of wettelijke instanties die de persoonlijke gegevens namens BePark verwerken. Wij hebben deze processors zorgvuldig geselecteerd. Deze geselecteerde onderaannemers bieden alle passende garanties wat betreft de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens.

We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze vertrouwde en gerenommeerde derde partijen voor de volgende doeleinden:

- hosting van ons parkeerbeheersysteem;

- betalingen mogelijk maken;

- faciliteren van functies voor gebruikersondersteuning, zoals website chat;

- bezoekers- en gebruiksanalyses toestaan.

We hebben deze externe serviceproviders zorgvuldig geselecteerd en controleren ze regelmatig om ervoor te zorgen dat uw privacy beschermd blijft. Al deze externe partijen worden contractueel door ons verplicht om uw informatie vertrouwelijk te houden. Alle informatie die wordt doorgegeven aan derde partijen wordt alleen door hen gebruikt voor de diensten die ze aan ons verlenen.

Wij zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming overdragen aan derden, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn op basis van rechterlijk of bestuurlijk bevel of instructies van een bevoegde autoriteit of instelling.

Om ons bedrijf verder te laten groeien, kan het zijn dat we bedrijfsstructuur van BePark aanpassen, door de juridische vorm ervan te wijzigen. We kunnen tevens dochterbedrijven, afdelingen of onderdelen van het bedrijf opzetten, verkopen of kopen. Bij dergelijke transacties, wordt de klantinformatie samen met het deel van het bedrijf dat wordt overgedragen, doorgegeven. Elke keer dat persoonsgegevens worden overgedragen aan derden, zal BePark ervoor zorgen dat dit wordt gedaan in overeenstemming met dit Privacybeleid en de relevante wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

BePark is een Belgisch bedrijf, dat wereldwijd opereert. Het is daardoor mogelijk dat de gegevens worden overgedragen aan en opgeslagen in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). We zullen dit doen in overeenstemming met dit Privacybeleid en de geldende wetgeving, door ervoor te zorgen dat de nodige voorzorgsmaatregelen worden gehanteerd. Zo moet de ontvangende partij gecertificeerd zijn onder het EU-US Privacy Shield of gebonden zijn aan EU-modelcontracten en voorzien in passende waarborgen voor deze overdracht.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Tenzij anders toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we persoonsgegevens alleen bewaren zolang we dit noodzakelijk achten voor het bereiken van de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verzameld (waaronder het verlenen van diensten aan u, in overeenstemming met wettelijke, boekhoudkundige of andere vereisten of verplichtingen). Houd er rekening mee dat, in het geval we optreden als dataverwerker, we moeten handelen volgens de instructies van de klant met betrekking tot het bewaren van gegevens.

In elk geval, tenzij anders bepaald door de wet, worden de verkregen persoonsgegevens die verwerkt zijn voor commerciële- of marketingdoeleinden, 5 jaar na het laatste contact met u verwijderd.

 

Gebruiken we geautomatiseerde besluitvorming?

Artikel 22 AVG stelt dat natuurlijke personen het recht hebben niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, waaraan voor hen rechtsgevolgen zijn verbonden of dat grote invloed op hen heeft.

BePark maakt geen gebruik van dergelijke automatische besluitvoering.

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?

Op grond van de AVG heeft elk individu, in de staat van gegevenssubject, de volgende rechten:

- het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens;

- het recht om uw persoonlijke gegevens te wijzigen en herstellen;

- het recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen (het zogeheten “recht om vergeten te worden”);

- het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken;

- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens; 

- het recht op overdraagbaarheid van gegevens;

- het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

De uitvoering van deze rechten kan afhankelijk zijn van bepaalde voorwaarden en uitzonderingen, zoals bepaald in de AVG. In elk geval heeft u altijd het absolute recht om bezwaar te maken tegen het verdere gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Elk verzoek om deze rechten uit te oefenen moet schriftelijk worden ingediend, dit kan per post, geadresseerd aan BePark S.A. te Brussel (1050), Maliestraat 50 of per e-mail naar info@bepark.eu. We zullen u zo snel mogelijk de noodzakelijke informatie geven en/of de maatregelen nemen in reactie op uw aanvraag. In alle gevallen streven wij ernaar om binnen één maand na ontvangst op uw verzoek te reageren, wat verlengd kan worden naar twee maanden in het geval van zeer complexe of een groot aantal verzoeken.

Wij voeren onze behandelingsactiviteiten uit op basis van vertrouwen. U heeft dan ook te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken hiervan heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vooraf gegeven toestemming voordat deze werd ingetrokken.

 

Hoe gebruiken we cookies?

BePark maakt, zoals veel andere websites, gebruik van cookies. We willen u graag op de hoogte brengen en houden van de cookies die we gebruiken.

Cookies zijn essentieel voor ons om uw bezoek aan onze website of het gebruik van onze diensten te optimaliseren. Cookies kunnen elke technische keuze die u heeft gemaakt (zoals voorkeurstaal) onthouden en helpen ons om u relevante diensten en suggesties te bieden.

Als u de website van BePark wil raadplegen of gebruik wil maken van onze services, raden we aan om de cookies in te schakelen. Als u dit echter liever niet doet, bent u vrij om de cookies uit te schakelen door dit aan te passen in de browserinstellingen. Dit kan echter een negatieve invloed hebben op de functionering van onze website en de diensten of het aantal functies verminderen. We gebruiken cookies om zowel uw ervaring op onze website te optimaliseren als relevante inhoud te tonen.

We garanderen dan ook dat de cookies op onze website veilig zijn. De informatie die wordt verzameld door het gebruik van deze cookies, stelt ons in staat om mogelijke fouten te detecteren en/of u specifieke diensten aan te bieden, waarvan we vermoeden dat deze nuttig zijn voor u.

Het kan voorkomen dat we informatie opslaan die rechtstreeks verband houdt met een gebruiker. Enkele van onze cookies kunnen afkomstig zijn van zorgvuldig geselecteerde partners met wie wij samenwerken en die onze diensten adverteren op hun websites.

Voor meer informatie over ons cookiebeleid: Cookiebeleid.

 

Hoe worden uw persoonlijke gegevens beveiligd?

BePark streeft ernaar om fysieke, technische en procedurele waarborgen te handhaven, die noodzakelijk zijn om de persoonsgegevens in kwestie te beschermen. Deze veiligheidsmaatregelen zijn ontworpen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofde toegang; kopiëren, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Op dit moment biedt BePark onder andere het gebruik van een beveiligde server en wordt alle verstrekte informatie verzonden via Secure Socket Layer (SSL) technologie, die alleen toegankelijk is voor bevoegde personen die hier speciale toegang tot hebben.

Helaas kunnen we de veiligheid van gegevensoverdracht via het internet nooit 100% garanderen. Hoewel deze website ernaar streeft om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons stuurt niet garanderen, en doet u dit dus geheel op eigen risico. Zodra deze website uw gegevens ontvangt, zullen we commercieel redelijke stappen ondernemen, om de veiligheid hiervan in onze systemen te waarborgen.

 

Updates

Wanneer u gebruik maakt van onze website, gaan wij ervan uit dat u de informatie met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid, heeft begrepen.

We behouden het recht voor om dit Privacybeleid, naar eigen goeddunken en zonder dit vooraf aan u te melden, te wijzigen of hier dingen aan toe te voegen. Als wij dit Privacybeleid aanpassen, zullen we u voorzien van een kopie van de nieuwe versie, door deze nieuwe versie op onze website te plaatsen. Het vernieuwen van dit Privacybeleid zal niet leiden tot een verminderde bescherming van uw persoonlijke gegevens. Bekijk a.u.b. regelmatig ons Privacybeleid, om er zeker van te zijn dat u de nieuwste versie heeft gelezen en dat u begrijpt wat wij doen met uw persoonsgegevens. Door de website te blijven gebruiken, nadat er wijzigingen in deze voorwaarden zijn aangebracht, stemt u automatisch in met deze veranderingen.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor meer informatie over ons privacybeleid en/of om de persoonlijke gegevens die we van u hebben in te zien, via info@bepark.eu.